Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.drogazdrowia.com
 2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień.
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część REGULAMINU SERWISU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM ELEKTRONICZNYM drogazdrowia.com
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu internetowego jest Radosław Opała z siedzibą w Irlandii, Galway, Newcastel, 187 Corrib Park wpisana do rejestru Revenue (Irish Tax and Customs), zarejestrowaną pod numerem 2494802P, telefon: +48 609 740 813, poczta elektroczniczna: radek@drogazdrowia.com
 5. Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym dla realizacji zamówienie złożonego na stronie, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Dane z kwestionariusza zdrowia (płeć, waga, wzrost, rodzaj pracy, dodatkowa aktywność ruchowa poza pracą) będą użyte tylko przez Administratora w celu opracowania postępowania i nie zostaną przez Administratora nikomu  powierzone.
 7. Administrator danych przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Klient korzystając z usług dostępnych na stronie internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Administrator danych stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług na rzecz Klientów, w celach marketingowych (za zgodą Klienta) oraz w celach księgowych.
 11. Administrator danych oświadcza, iż podanie danych przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług.
 12. Administrator danych zbiera oraz przetwarza następujące dane Klientów:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres poczty elektronicznej (e-mail),
  c) adres zamieszkania,
  d) adres do doręczeń (dostawy),
  e) numer telefonu,
  f) numer identyfikacji podatkowej NIP.
  g) płeć
  h) waga
  i) wzrost
  j) rodzaj pracy (siedząca, stojąca, wymagająca dużo ruchu, mieszana)
  k) dodatkowa poza pracą dobowa aktywność ruchowa
 13. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 14. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres radek@drogazdrowia.com
 15. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora danych.
 16. Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta.
 17. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 18. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 19. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 20. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 21. Pliki Cookies stosowane przez Administratora danych nie zbierają danych osobowych Klienta.
 22. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.