REGULAMIN

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z serwisu drogazdrowia w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

I. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Serwisu zamieszczonego na stronie www.drogazdrowia.com świadczonych na rzecz Użytkowników.
 2. Usługa serwisu są konsultacje dietetyczne z wykorzystaniem platform takich jak Skype, messenger facebook , whts’up , oraz komponowanie indywidualnych planów żywieniowych, suplementacyjnych i treningowych i przekazywanie ich drogą mailową dla poszczególnych Użytkowników na podstawie uzyskanych informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu pomiędzy składającym zamówienie usługi konsultacyjnej i/lub planu żywieniowego na stronie drogazdrowia, zwanym dalej Klientem lub Użytkownikiem, a Serwisem drogazdrowia.com, zwanym dalej Sprzedawcą.
 4. Właścicielem serwisu drogazdrowia jest Radosław Opała, Registration Number: 2494802P z siedzibą 187 Corrib Park, Newcastle, Irlandia.
 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy oraz każdy użytkownik strony jest zobowiązany się z nim zapoznać.
 6. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług, a także wygląd i treść serwisu, stanowią własność właściciela i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

II. Warunki świadczenia usług

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie WWW serwisu drogazdrowia.
 2. Ceny wszystkich usług podane są w złotych polskich i nie są objęte podatkiem VAT, ponieważ Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 3. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji ofert produktów oraz cen.
 4. Usługi świadczone są w języku polskim lub angielskim drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje po zamówieniu usługi oraz przed dostarczeniem towaru.
 6. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności: – przelew bankowy, – szybkie płatności elektroniczne FONDY
 7. Użytkownik powinien dokonać płatności za usługę w ciągu 3 dni roboczych. Serwis zastrzega sobie możliwość kontaktu z Użytkownikiem w przypadku braku finalizacji transakcji.
 8. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie rachunków w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji oraz w formularzu.
 10. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie oraz zaakceptowała regulamin.
 11. Nabycie usługi przez Użytkownika wymaga wypełnienia formularza oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta użytkownika w Serwisie.
 12. Rezerwując spotkanie Użytkownik wybiera dostępną datę i godzinę konsultacji, platformę na której będzie odbywać się konsultacja.
 13. Usługi oferowane przez serwis mają charakter jednorazowy i polegają na przygotowaniu planu dietetycznego, treningowego lub suplementacyjnego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika zgodnie z wybranym przez niego pakietem Usług. Usługa nie dotyczy konsultacji mailowych, telefonicznych, osobistych ani w żadnej innej formie. Plany dietetyczne, treningowe i suplementacyjne są układane na podstawie wywiadu podczas konsultacji na wybranej przez Użytkownika platformie.
 14. Gotowy plan zostanie wysłany Użytkownikowi drogą mailową maksymalnie w ciągu 7 roboczych od dnia zakończenia konsultacji.
 15. Materiały oraz usługa dostarczone przez Serwis są przeznaczone wyłącznie na użytek własny. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim otrzymanych materiałów. Wykorzystanie materiałów w sposób inny od określonego w regulaminie, może być  powodem do wszczęcia postępowania wobec Użytkownika, o czym mowa w części.V. Kary.
 16. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku niezastosowania się do informacji, wskazówek, planu dietetycznego, treningowego oraz suplementacyjnego, jakie znalazł na stronie drogazdrowia.com lub uzyskał od Serwisu.
 17. Żadne treści ogólnodostępne nie mogą być traktowane jako materiał instruktażowy, a ewentualne podpowiedzi należy rozpatrywać wyłącznie w kwestiach czysto teoretycznych, albowiem wszystkie terapie powinny być dopasowywane indywidualnie.
 18. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie choroby, kontuzje, schorzenia, problemy itp. powstałe w wyniku nieprawidłowego, lub tylko wybiórczego korzystania z dostarczonej diety, treningów lub suplementacji.

III. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Serwis ma prawo odmówienia wykonania Usługi, szczególnie jeżeli jej przygotowanie wykracza poza zakres kompetencji pracowników Serwisu lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Użytkownika. Serwis drogazdrowia zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia oraz zwrotu wpłaty na konto użytkownika w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Użytkownika numeru konta bankowego, na który zwrot ma zostać wykonany.
 2. Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej i przesłane pocztą elektroniczną do wiadomości Administratora serwisu drogazdrowia.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Serwis zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Użytkownika oraz o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu przelewu bankowego na podany przez Użytkownika w oświadczeniu numer konta bankowego.
 6. Jeżeli przy zawieraniu umowy Użytkownik wyraził zgodę na wykonywanie Usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to może odstąpić od umowy, ale spoczywa na nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
 7. Jeżeli przy zawieraniu umowy Użytkownik wyraził zgodę na wykonywanie Usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a Usługi zostały wykonane w pełni, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku stwierdzenia wadliwości Usługi świadczonej przez usługodawcę Użytkownik ma prawo wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 9. Reklamacje dotyczące zamówionych usług powinny być składane drogą elektroniczną do wiadomości Administratora serwisu drogazdrowia.
 10. W reklamacji powinno zostać wskazane: – imię i nazwisko zamawiającego, – opis reklamowanej usługi oraz przyczynę reklamacji, – dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu) – data złożenia zamówienia oraz data realizacji usługi (jeżeli została dostarczona).
 11. Jeżeli dane podane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Serwis, usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 12. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika wynosi 14 dni od momentu jej wpływu. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 13. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.

  IV. Dane osobowe

   1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO DROGAZDROWIA

V. Kary

 1. Przekazywanie i udostępnianie przez Zamawiającego osobom trzecim zakupionych na indywidualne potrzeby opracowań, celem ich publikacji w jakimkolwiek miejscu w internecie : strony www, wszystkie mediaspołecznościwe, blogi, etc. otrzymanych materiałów w formie elektronicznej bez zgody  pisemnej Właściciela serwisu drogazdrowia.com  jest zabronione i może być powodem do wszczęcia postępowania przeciw Zamawiającemu przez Właściciela serwisu.
 2. Przekazywanie i udostępnienie przez Klienta osobom trzecim otrzymanych materiałów w formie papierowej, lub otrzymanej formie elektronicznej przeniesionej na papier rozumianej jako wydruk, przedruk, publikacja prasowa, opracowanie, etc. oraz pozostałych niewymienionych formach bez zgody pisemnej Właściciela serwisu drogazdrowia.com jest zabronione i może być powodem do wszczęcia postępowania przeciw Zamawiającemu przez Właściciela serwisu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, informując o tym zarejestrowanych użytkowników. Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.